جستجو
1401/03/04
88739865 (021) 98+ info@imdc.ir

تاریخچه

سازنده و پیمانکار بزرگترین بازار تجاری خاورمیانه (ایران مال) سال 1383 با شناسه ملی 101028019958 و کد اقتصادی 411111461936 تحت نام (شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی ارژنگ) در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. پس از آن، 30 فروردین ماه 1384، نام شرکت (سرمایه گذاری توسعه انرژی ارژنگ) به (سرمایه گذاری سیراف) تغییر کرد. در نهایت بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94.01.09 نام این شرکت (بازار بین الملل آینده) شد اما مجددا بر اساس صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 94.02.15 نام شرکت به (توسعه بین الملل ایران مال) تغییر کرد و اساسنامه شرکت نیز بر همین اساس مورد بازنگری قرار گرفت.