جستجو
1401/03/04
88739865 (021) 98+ info@imdc.ir

روسای واحدها

null

رییس دفتر حوزه مدیرعامل

کیکاوس بیات بارونی

null

رییس اداره مهندسی

محمد مهدی اسحقی

null

رییس اداره کنترل پروژه

فربود صادقی تهرانی

null

رییس اداره سیستم ها و روش ها

رضا جربزه

null

رییس اداره پشتیبانی

امید میر افضل

null

رییس اداره برنامه ریزی

سید محمد میر نوری

null

رییس اداره فنی

حمیدرضا باقر زاده

null

رییس اداره حسابداری بهره‌برداری

سمیه جوادی بابره

null

رییس اداره خزانه

سارا رمضانی

null

رییس اداره حسابداری مدیریت

منصور محمد طاهری

null

رییس اداره حسابداری خرید و پیمانکاری

حمیدرضا سپهری بادی