جستجو
1401/03/04
88739865 (021) 98+ info@imdc.ir

اهداف شرکت

توسعه گردشگری

کار آفرینی

حمایت از تولید داخلی

اصلاح فرآیندهای مالی

شفافیت

کاهش هزینه ها