جستجو
1401/03/04
88739865 (021) 98+ info@imdc.ir

اعضای هیئت مدیره

null

آقای علی درستکار

عضو هیئت مدیره
null

آقای علی همتی

عضو هیئت مدیره
null

آقای ناصر قلندری

نایب رئیس هیئت مدیره
null

آقای یاشار فروهر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
null

آقای مصطفی ازگلی

رئیس هیئت مدیره